stahování

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně

Horní promenáda 268

542 25 Janské Lázně

Ředitelka školy

Mgr. Lucie Pospíšilová

Zástupce ředitele ZŠ

Mgr. Jitka Langerová

Zástupce ředitele MŠ

Bc. Lenka Šlechtová

telefon: 499 775 103, +420 702  019 910, +420 702  019 911

e-mail: zsvesna@seznam.cz

IDDS: 85jcher

Škola zabezpečuje vzdělávání dětem a žákům, kteří se léčí v dětské léčebně, v léčebně zrakových vad a v ozdravovnách. Jedná se o děti a žáky se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním z celé České republiky. V léčebnách pobývají zpravidla čtyři až osm týdnů, v ozdravovnách tři týdny. Mnozí z nich tato zařízení navštěvují opakovaně. Někteří přijíždějí a odjíždějí individuálně, v léčebně zrakových vad a ozdravovnách jsou léčebné pobyty organizovány turnusovým způsobem. V některých zařízeních je umožněno rodičům, aby v době léčebného pobytu své dítě doprovázeli.

Škola při léčebném ústavu v Janských Lázních byla zřízena výnosem MŠVU ze dne 30.

června 1950, č.j. 50050/50-I/3 s platností od 1. září 1950.

 

Dne 15. května 1951 byla při správě školy zřízena jedna třída mateřské školy.

Od roku 1951 přibývá dětí s diagnózou dětské obrny.

 

K 1.9.1951 jsou otevřeny dvě třídy mateřské školy, tři třídy národní, dvě třídy střední a jedna

třída zvláštní školy pro děti imobilní a slabomyslné. Nejvíce postižené děti byly vyučovány

jen na oddělení. Spolu s českými dětmi se léčí i děti polské, které tvoří samostatnou skupinu.

Později jsou děti polské národnosti vyučovány s dětmi zvláštní třídy na pokojích.

MŠVU na základě dohody s ministerstvem financí a zdravotnictví zřizuje svým výnosem

č.j. 20.873/51-II/2 ze dne 3.10.1951 a s platností od 1.4.1951 mateřskou školu při léčebném

ústavu v Janských Lázních s celodenním provozem. Správa mateřské školy je spojena se

správou školy při léčebném ústavu.

 

Třídy školy jsou umístěny v budově Janský Dvůr. S narůstajícím počtem tříd mateřské školy

a ze zdravotních důvodů pro děti, které nemohou přecházet do školy do Janského Dvora se

zřizuje třída v léčebném domě Réva.

V roce 1952 má škola tři třídy mateřské školy, čtyři třídy národní, dvě třídy střední a jednu

třídu zvláštní školy. Vyučuje se v šesti učebnách. K 1.červenci 1952 je škole přidělena

ředitelna a učitelská sborovna.

 

Ve školní roce 1952-1953 se objevuje v každé třídě několik slovenských dětí. Slovenské děti

se léčí až do školního roku 1999-2000.

Od září 1953 se zvyšuje počet dětí s akutní fází dětské obrny, a tím se mění se způsob

vyučování.

 

Ministerstvo školství pod čís. 75.733/54-AI/4 ze dne 8.4.1955 schválilo organizační řád

školy při léčebném ústavu v Janských Lázních. Škola má pod jednotnou správou čtyři třídy

mateřské školy, osm tříd osmileté střední školy (5 tříd národní a 3 třídy střední školy), jednu

třídu zvláštní školy a jednu třídu 9.-11. postupného ročníku.

V dalších letech nedochází k výrazným změnám.

 

Od roku 1960 se snižuje počet dětí v mateřské škole, úbytek pacientů nejnižších věkových

skupin lze pozorovat po úspěšném očkování proti dětské obrně. Indikace pro dětskou léčebnu

se rozšiřuje o myopatii.

 

Od školního roku 1969-1970 rozhodnutím školského odboru ONV Trutnov byla oddělena

správa mateřské školy od ZDŠ a děti rozděleny do dvou tříd.

Škola má 9 tříd ZDŠ a 1 třídu pro žáky s kombinovanými vadami.

 

Během roku 1980 byla ukončena výstavba nové dětské lázeňské léčebny s názvem Vesna. Od

10.2.1981 byla zahájena výuka v samostatných prostorách odd. 3.B.

 

Od 1.5.1993 se stává zřizovatelem školy Školský úřad v Trutnově, který ke dni 28.4.1993

vydává škole zřizovací listinu s novým názvem Speciální základní škola v Janských Lázních,

ale Rozhodnutím o zařazení do sítě škol MŠMT č.j. 004/So 96-TR ze dne 23.5.1996 zařazuje

školu pod názvem Speciální základní škola při Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních

s kapacitou 196 žáků. Výuka probíhá v šestnácti třídách.

Na základě žádosti ředitelky školy ze dne 9.11.1998 je zřízena zvláštní škola a pro potřebu

výuky cizích jazyků se rozšiřuje počet tříd na sedmnáct. Rozhodnutí MŠMT č.j. 31 730/98-

21 mění zařazení školy do sítě škol od 1.1.1999 s názvem Speciální škola při dětské lázeňské

léčebně, Janské Lázně, Vesna 38. Škola sdružuje Speciální základní školu při dětské lázeňské

léčebně s kapacitou 166 žáků a Zvláštní školu při dětské lázeňské léčebně s kapacitou 30

žáků.

 

V dalším roce v rámci reorganizace státní správy ŠÚ Trutnov zřizovací listinou ze

dne 26.6.2000 s platností od 1.srpna 2000 získává škola právní subjektivitu a stává se

příspěvkovou organizací. K této změně vydává MŠMT rozhodnutí č.j. 23 372/2000-21 ze dne

14.7.2000 od 1.8.2000.

 

Zastupitelstvo KK vydává zřizovací listinu č.j. 4035/29-TR/2001. Rozhodnutí MŠMT č.j.

32 706/01-21 mění zařazení v síti škol od 20.12.2001 ze dne 14.2.2002.

 

Od roku 2003 se mění skladba dětských pacientů, léčí se děti s těžkou kombinací postižení a

mezi nimi vzrůstá počet žáků pomocných škol. Podle sdělení vedoucího lékaře dětské léčebny

bude tento trend pokračovat. Proto na žádost ředitelky školy se souhlasem KÚ KK-OŠMT č.j.

12 887/SM/2004 od 1.9.2004 dochází ke zřízení třídy pomocné školy.

 

Na základě požadavku Rady KHK a jednání se členem Rady KHK vypracovala ředitelka

školy projekt na sloučení Speciální mateřské školy při dětské lázeňské léčebně a Speciální

školy při dětské lázeňské léčebně do jednoho subjektu. Projekt byl zpracován v souladu

s požadavky vedoucího lékaře dětské léčebny.

Z rozhodnutí zřizovatele dochází od 1.1.2006 ke sloučení škol.

S účinností od 1.1.2006 se zapisuje mateřská škola do školského rejstříku Rozhodnutím

KÚKK-MŠ č.j. 26 460/SM/2005 ze dne 14.12.2005.

Rozhodnutím MŠMT č.j. 38 187/05-21 ze dne 16.1.2006 se s účinností od 16.1.2006 zapisuje

do rejstříku škol druh školy základní, obor vzdělání 79-01-C Základní vzdělání, 79-01-C/001

Základní škola s délkou studia 9 r., studium denní.

Zároveň se provádí výmaz Zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně a do školského rejstříku

se zapisuje jako název právnické osoby Základní škola při dětské lázeňské léčebně Vesna a

Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268.

 

Rozhodnutím MŠMT č.j.9 353/2006-21 ze dne 21.4.2006 se zapisuje další obor vzdělání

79-01-B Základy vzdělání, 79-01-B/001 Pomocná škola, délka studia 10 r., studium denní.

KÚ KK rozhodl č.j. 7822/SM/2006-4 s účinností od 21.4.2006 o stanovení počtu žáků

v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání. Nejvyšší povolený počet

žáků v oboru Pomocná škola je 20 a v oboru Základní vzdělání 176.

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1454/2007 ze

dne 13.9.2007, kterým bylo s účinností od 1.1.2008 schváleno sloučení příspěvkových

organizací Základní škola při ozdravovně, Pec pod Sněžkou, Belveder 223, Základní škola a

Mateřská škola při ozdravovně, Špindlerův Mlýn, Bedřichov 49 a Základní škola a Mateřská

škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268, a usnesení

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1618/2007 ze dne 13.12.2007, kterým

bylo s účinností od 1.1.2008 schváleno sloučení příspěvkových organizací Základní škola

a Mateřská škola při léčebně zrakových vad, Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského

840 a Základní škola a Mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně,

Horní promenáda 268. Nástupnickou organizací přebírající veškerá práva a závazky všech

sloučených příspěvkových organizací se stává Základní škola a Mateřská škola při dětské

lázeňské léčebně Vesna, Janské Lázně, Horní promenáda 268, u které současně došlo ke

změně názvu na Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní

promenáda 268 na základě Dodatku č. 4 ke zřizovací listině č.j. 4035/29-TR/2001, který byl

schválen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1620/2007 ze dne

13.12.2007.

 

 

Autor: Mgr. Alice Vosátková

2.1.2008

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 265, IČ: 70 840 261, jako správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační zákon) Vás informuje o:

  1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány:

1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.

1.2 Pro splnění smlouvy mezi školou a subjekty těchto osobních údajů.

1.3 Na základě souhlasu.

1.4 Na základě oprávněného zájmu správce.

 

  1. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byla pro naši organizaci jmenována: Ing. Jana Vosátková, tel. 608 525 693, email:vosatkovajana@email.cz.

2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

  1. a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
  2. b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva     na přenositelnost údajů,
  3. c) dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů, kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

2.2 Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7.

2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.

Prohlášení o přístupnosti

Na webových stránkách školy jsou zveřejňovány informace související s výkonem veřejné správy tak, aby se s nimi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Forma uveřejňovaných informací se snaží maximálním způsobem vyhovět požadavkům kladených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Jiné typy formátů

Na webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě. Dokumenty zobrazené na stránkách lze zobrazit v programovém vybavení, které je možné zdarma stáhnout z internetových stránek a nainstalovat na počítač.

Jedná se o tyto formáty:

  • xls ,xlsc, doc, docx – Microsoft Excel Viewer
  • pdf – Adobe Reader

 

 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu zsvesna@seznam.cz.